AIMEDICUM spółka z o.o. realizuje projekt pt. „AIMPLANT - oprogramowanie dla specjalistów chirurgii pozwalające na automatyzację pracy w środowisku wirtualnym”
 

Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr POPW.01.01.02-06-0051/22-00 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów
Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Instytucją pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Całkowita wartość projektu wynosi:
1 226 311,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta jedenaście złotych i zero groszy).

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi:

1 135 800,00 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych i zero groszy).

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

965 430,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych i zero groszy)

 

Celem projektu jest opracowanie oprogramowania opartego na działaniu sztucznej inteligencji w tym Uczenia Maszynowego (ang. Machine Learning, ML) oraz Wizji Komputerowej (ang. Computer Vision, CV) do wspomagania operacji chirurgicznych w oparciu o bazę kości czaszek. Produkt będzie przeznaczony do odtwarzania i rekonstrukcji utraconych fragmentów szkieletu na skutek działania nowotworu czy urazu. Tomografia komputerowa pacjenta wymagającego leczenia operacyjnego zostanie wprowadzona do utworzonego programu wraz z punktami anatomicznymi. Wirtualny obraz zostanie dopasowany do najbliższej anatomicznie czaszki z zasobów programu. Na jej podstawie zostaną odtworzone krzywizny i brakujące elementy kości. Całość zamknięta zostanie w kreatorze, którego obsługa będzie możliwa bez zaawansowanej wiedzy inżynierskiej wymaganej w konkurencyjnych rozwiązaniach. Umożliwi to zminimalizowanie udziału w procesu projektowania inżyniera biomedycznego i przyspieszy cały proces. Oprogramowanie wspomoże w: planowaniu operacji, wyznaczaniu miejsc resekcji, wykonaniu projektów szablonów chirurgicznych, określeniu miejsc położenia płyt chirurgicznych oraz wytworzeniu form do prawidłowego gięcia płyt do osteotomii. Wykorzystanie produktu umożliwi skrócenie czasu i automatyzację planowania wirtualnej operacji oraz zwiększy precyzję rekonstrukcji kostnych. Proces projektowania będzie mógł być przeprowadzony przez osobę bez doświadczenia w środowisku CAD (projektowym) z uwagi na wsparcie sztuczną inteligencją. W rezultacie aplikacja zostanie zamknięta w formie kreatora, przez który użytkownik zostanie poprowadzony krok po kroku. Rozbudowana baza czaszek pozwoli algorytmowi na dokładne opracowanie geometrii, i z każdym kolejnym przypadkiem będzie wzbogacana o nowe dane anatomiczne. W pierwszej kolejności projekt będzie skupiony wokół obszaru żuchwy i szczęki, a w późniejszych etapach całej czaszki. Produkt będzie dostępny w wersji freemium, a opłaty pojawią się w momencie eksportu pliku.

+48 782 332 981

AIMEDICUM sp. z o.o.

Ignacego Mościkiego 1

24-110 Puławy

NIP: 5060122212