Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest AIMEDICUM sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy. Kontakt do administratora danych osobowych:
office@aimedicum.pl;

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: Inspektor Danych Osobowych, Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy., adres email: rodo@aimedicum.pl;

 

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, PESEL, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: np. dostawcy usług IT;

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Dane DICOM i powstałe przy ich udziale inne pliki cyfrowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

8. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie w jakim przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a podstawą przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;

+48 782 332 981

AIMEDICUM sp. z o.o.

Ignacego Mościkiego 1

24-110 Puławy

NIP: 5060122212